Oppstart i barnehagen

• Trygghet er et grunnleggende behov og en kan vanskelig se for seg en kreativ og spennende barnehagehverdag uten trygghet som fundament. Trygghet skapes kontinuerlig, men er i etableringsfasen ekstra viktig. I Leangen Kulturbarnehage arbeider personalet aktivt for å skape en trygg relasjon til barna preget av forutsigbarhet, tilknytning og omsorg. Oppmerksomme blikk, og vår fysiske og psykiske tilgjengelighet er avgjørende i dette arbeidet.

Ny i barnehagen

–«Barseltreff» så snart opptaket av nye barn er ferdig. Vi ønsker at foreldre og barn skal bli kjent med barnehagens fysiske miljø, de ansatte og de familiene de skal være i gruppe med i god tid før barnehagelivet starter. Vi forsøker å få til 3 treff.

–Nyforeldremøtei juni: Formell presentasjon av barnehagen, årsplan, våre tanker om oppstart, sikkerhetsrutiner og annen nyttig informasjon. Spørsmålsrunde.  

–Primærkontakten har et utvidet ansvar for oppstarten og oppfølging av barnet og foreldrene.

–Barnets behov og rutiner blir imøtekommet.

–Oppstartsamtaler med foreldrene har som mål å bli bedre kjent med foreldre og barnet samt evaluere oppstart.

Overgang  fra småbarn- til storbarnsavdeling

•Både barn og foreldre skal få tid og rom til å bli kjent med personalet og barna på storbarn i forkant av overgangen. 

•Før sommeren har vi felles aktiviteter på tvers av avdelingene. Både lunsj og ulike aktiviteter foregår oftere på storbarnsavdelingen.

•Skapoverrekkelsei seremoni: Å få sitt eget skap høytidelig overgitt fra femåringene er en viktig markering og bidrar til et tidlig eierforhold til avdelingen.

•Overgangssamtaler mellom personalet og oppstartsamtaler med foreldrene .

Overgang barnehage skole

Etter flere år i Leangen Kulturbarnehage har barna et stort mangfold av opplevelser, erfaringer, kunnskap og ferdigheter. Også det siste året i barnehagen skal oppleves morsomt og meningsfylt. Her kan man finne en egen plan for førskolgruppa. Noe av det vi legger vekt på er:

•Språk og sosial kompetanse. Vennskap og inkludering.

•Økt selvstendighet og ansvarlighet i hverdagen, både sosialt og rent praktisk.

•Positiv selvfølelse gjennom opplevelse av mestring, utvikling, samspill og anerkjennelse fra andre.

•Skolebesøk bidrar til å gjøre det ukjente litt mer kjent (jmf. Trondheim kommunes plan for overgang)

•Aktiviteter som markerer slutten på barnehagelivet består av flere høydepunkt. Høytidelig måltid med taler og overrekkelse av perm/ bok med bilder fra hele barnehagelivet, er en minneverdig stund. Helt spesielle utflukter som er forbeholdt førskolegruppa, er også noe å glede seg til.

•Skrivedans: Skrivedans beskrives som et samspill mellom lek, musikk og bevegelse. Med store ark og fargeblyant i hver hånd lærer barna ulike ”danser” av streker på papiret til bevisst utvalgte musikkstykker. Dette er gøy og gir et godt grunnlag for fremtidig skriveopplæring.