Leangen Kulturbarnehage har en helhetlig og sosiokulturell betraktning av barnet. Vi er oss bevisst vår kulturhistorie og ønsker å bidra i utviklingen av fremtidig kultur. Det handler om normer, verdier og holdninger samt åndelige og materielle virksomheter. Kulturformidling gjennom musikk, drama og forming, fysisk aktivitet og matglede er viktig for oss.

I barnehagens logo står også vår visjon. Vi skal bidra til at barna her får EN GOD START PÅ LIVET. Det innebærer at hele personalet har god kunnskap om barn og har et felles verdisett i en god pedagogisk plattform. Ellers ser vi på våre ulikheter som en ressurs i felles refleksjoner og utvikling og i aktivitetstilbudet for barna.

Alltid: …til det beste for barn.

Vi støtter alle barn til allsidig utvikling. Vi skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning.

Hver dag skal alle få:
–oppleve omsorg, trygghet og føle tilhørighet med både barn og voksne.
–bli sett, hørt og bli møtt med anerkjennelse for den de er.
–oppleve vennskap og gleden av å leke.
–bli stimulert i sin lærelyst og utforskertrang.

Leangen Kulturbarnehage er en lærende organisasjon. Vi er utviklingsvillig, holder oss faglig oppdatert og sørger for tilstrekkelig kompetanse i personalgruppen. Vi samarbeider med DMMH høyskole for barnehagelærerutdanning og driver kontinuerlig utviklingsarbeid.

I forskriften til barnehageloven, Rammeplan for barnehager (RP) som Kunnskapsdepartementet sist reviderte i 2017 er det sterke føringer for hva en barnehage skal være og hva personell i barnehager skal gjøre. I Leangen Kulturbarnehage har personalet siden 2017 hatt utviklingsprosjekt knyttet til tekstene i RP. Vi har nå god kunnskap om innholdet og vet å omsette dette i praksis. Våre rom er optimalisert og oppgradert for bedre leke- og læringsmiljø i henhold til RP og kravene knyttet til de 7 fagområder der. Personalet sørger for at rommene oppfyller sin hensikt.

RP kan i sin helhet leses på http://www.udir.no/rammeplan