Mennesket er grunnleggende sosial, og for å mestre samspill med andre er vi avhengig av å utvikle våre kommunikative evner. Vi forstår språk som alt som formidler et budskap. 

Mål: Personalet skal støtte og tilrettelegge for god språkutvikling for alle barna i barnehagen.

Metoder:

•Daglige samtaler og samspill med barn er vår viktigste metode for god språkutvikling. Å bli møtt av en som lytter interessert og som ønsker å forstå er avgjørende for at barn finner verdi i å uttrykke seg. 

•Barna skal møtes slik at de opplever seg verdifulle, med rett til egne meninger, følelser og tanker. 

•Personalet anerkjenner kroppsspråkets kraft og vier oppmerksomhet til nonverbale uttrykk.

•Personalet er bevisst på språklig bekreftelse, benevning og utviding i samspill med barna. 

•Personalet skal strebe etter å oppfatte og bekrefte barns uttrykk og samtidig sette ord på deres inntrykk og opplevelser.

•Personalet benytter metoden ASK (alternativ supplerende kommunikasjon). For å gi barn mulighet til å uttrykke seg gjennom andre mater enn talespråket. Bilder brukes som støtte i kommunikasjon, og tematavler billedgjør hverdagssituasjoner i dagsrytme, lek, følelser og aktiviteter.

•Det fysiske miljøet skal stimulere til bruk av verbalspråk og kjennskap til skriftspråk.

•Personalet skal være bevisst som språklige forbilder. Vi skal vi bidra til et rikt språk både når det gjelder kroppsspråk, ordforråd og uttale.

•Ulike språk og dialekter kan berike språkferdighetene ved å utvikle evne til å fange opp nyanser og lyder.