Mennesket er grunnleggende sosial og for å mestre samspill med andre er vi avhengig av å utvikle våre kommunikative evner. Vi forstår språk som alt som formidler et budskap. 

Mål: Personalet skal støtte og tilrettelegge for god språkutvikling for alle barna i barnehagen.

Metoder:

•Daglige samtaler og samspill med barn er vår viktigste metode for god språkutvikling. Å bli møtt av en som lytter interessert og som ønsker å forstå er avgjørende for at barn finner verdi i å uttrykke seg. 

•Hvordan personalet snakker med barna sier mye om hvilket syn på barn vi har. Barna skal møtes på en måte som ivaretar dem som subjekter med rett til egne meninger, følelser og tanker. 

•Personalet anerkjenner kroppsspråkets kraft og vier oppmerksomhet i arbeidet ikke bare til verbale uttrykk, men de kroppslige også.

•Personalet er bevisst på språklig bekreftelse, benevning og utviding i våre samspill med barna. 

•Personalet skal strebe etter å oppfatte og bekrefte barns uttrykk og samtidig sette ord på deres inntrykk og opplevelser.

•Personalet har fokus på språk i tilrettelagte aktiviteter. Det finnes språklige muligheter i alt vi gjør i alle sammenhenger. 

•Det fysiske miljøet skal stimulere til bruk av verbalspråk og kjennskap til skriftspråk.

•Personalet skal være bevisst sin forbildefunksjon. Som gode språkmodeller skal vi bidra til et rikt språk både når det gjelder kroppsspråk, ordforråd og uttale. Vi må være bevisst på hvordan vi kommuniserer med hverandre.

•Ulike språk og dialekter kan berike språkferdighetene ved å utvikle evne til å fange opp nyanser og lyder. Vi hjelper til med bevissthet og forståelse.