Helhetlig modell for inkluderende praksis i barnehage

Trondheim kommune etablerer en ny organisering av det spesialpedagogiske tilbudet i barnehagen.  Organiseringen skal sikre at barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging får tidlig hjelp i et inkluderende fellesskap. Barnehagene er samlet i  26 barnehageklynger som hver består av  en gruppe kommunale, private ordinære- og familiebarnehager. I hver klynge er det utpekt en vertsbarnehage.

Alle vertsbarnehagene er kommunale barnehager. Enhetsleder i vertsbarnehagene skal ha arbeidsgiveransvar for ansatte i det spesialpedagogiske teamet. I hver barnehageklynge er den spesialpedagogiske ressursen samlet i et team som skal jobbe i alle barnehagene i klynga. Teamet skal i samarbeid med foreldre, barnehagene og PPT gi veiledning og/eller gjennomføre spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging. 

En vertsbarnehage i hver bydel vil i tillegg  ha arbeidsgiveransvar for et forsterket spesialpedagogisk team. Forsterket spesialpedagogisk team skal ha en by- og bydels omfattende funksjon i tett samhandling med PPT, øvrig BFT og spesialisthelsetjenesten. Forsterket spesialpedagogisk team skal ivareta spisskompetanse som komplementerer de spesialpedagogiske teamene.

Les mer om modellen her: https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/sammenombarna/start