Dette er hva personalet i Leangen Kulturbarnehage i fellesskap har kommet frem til skal være vår pedagogiske plattform.

Syn på barn

 • Hvert barn er unikt med sitt utseende, sine egenskaper, sine evner, sine tanker, sine følelser, sin personlighet og sine erfaringer
 • Alle barn er kompetent, med medfødte evner som må få muligheten til å utvikle seg i relasjon med oss og i det miljøet vi skaper
 • Barn er nysgjerrige, undrende og utforskende, og trenger støtte og oppmuntring i det
 • Barn utvikles og dannes både som enkeltindivid og samfunncsmenneske. Personalet skal bidra til at verdier og normer som ligger til grunn i vår kultur blir synliggjort og reflektert over

Syn på barndom

 • Barndommen har egenverdi. Barndommen er her og nå og er ikke bare en forberedelse til ungdom- og viksenlivet
 • Barndommen er en del av livet som skal gi alle barn muligheter til å utvikle vennskap og få leke. Der de skal få opplevelser og erfaringer som gir dem tro på seg selv som betydningsfull i et fellesskap

Syn på omsorg

 • Å sørge for trygghet, tilknytning, tilhørighet og trivsel
 • Å tilfredsstille basale behov
 • Å bidra til at barna mestrer egne liv

Syn på følelser

 • Det er nødvendig å ha et stort spekter av følelser
 • Alle følelser skal få komme til uttrykk
 • Det er viktig å kunne oppdage, håndtere og bli kjent med egne og andres følelser

Syn på medvirkning

 • Barnas uttrykk, interesser og meninger en betydningsfulle og skal bli sett og hørt, og de skal få påvirke barnehagens innhold og aktiviteter. Barna skal få erfare at de har innflytelse på egen hverdag. Barna skal få høre at beslutninger tas på bakgrunn av deres innspill. Å lytte til andre barns meninger og oppdage at disse anses som verdifulle gir tro på at meningsytringer er verd noe og at det lønner seg å uttrykke seg.
 • Økt mangfold og individualisering gir behov for demokratiforståelse. Gjennom lek og aktiviteter skal barna lære og respektere forskjellighet. Personalet skal vise positive holdninger til å leve sammen i fellesskap.
 • I jevnaldringsgruppene skal daglig kommunikasjon avdekke alles eventuelle ønsker eller behov for dagen.
 • Personalet skal i sine daglige samspill med barna vise et ønske om å forstå hva barna vil og har behov for.
 • Gjennom årlige barnesamtaler med de eldste barna skal deres tanker om barnehagehverdagen og aktivitetstilbudet lyttes til og tas til etterretning.
 • På bakgrunn av personalets observasjoner av hva barna er opptatt av, sakl det legges planer for videre innhold i barnehagen både på kort og lang sikt.

Syn på lek

 • Barnet eier leken – leken eier barnet. Å gi seg hen og koble ut alt annet er befriende deilig.
 • Barnet kan leke alene eller i samhandling med andre.
 • Lek er frivillig, lystbetont, indremotivert, egeninitiert og spontan. Den skapes under veis uten formål.
 • Lek gir glede, humor, spenning og opplevelser i fellesskap.
 • I lek kan det som oppleves vanskelig bearbeides. Man kan spille ut ting når det bare er på «liksom».
 • Leken utvikler kreativ tenkning, utforskertrang, samarbeidsevne, og den utvikler evnen til å mestre motgang og håndtere utfordringer.
 • Lek er kontekstavhengig. Det er vi bevisst på når vi legger tilrette miljøet.
 • I leken skal personalet være observatører, tilretteleggere, inspiratorer, motivatorer, veiledere og deltagere på barnas premisser.

Syn på personalet

 • Personalet har god kompetanse, erfaring og kunnskap om barn, og gir barna gode varierte opplevelser.
 • Personalet er anerkjennende overfor barna, er sensitive og ydmyke i tilnærmingen til samspill og lek med barna. De er oppmerksomme. Der ser, lytter og respekterer mangfoldet i barnegruppen og gir et likeverdig og meningsfylt tilbud til alle.
 • Personalet er kreative, initiativrike, inspirerende og gir impulser til videre lek eller aktivitet.
 • personalet bruker humor, sprer glede og anvender sine improvisasjonsblikk.
 • Personalet er kulturformidlere og kulturutviklere og er bevisst sin påvirkning som rollemodeller.
 • Personalet skal være bevisste sin definisjonsmakt.

Syn på læring

 • Lek og læring er universelt og fletter seg naturlig inn i hverandre i barnehagehverdagen
 • Personalet bruker lekbaserte aktiviteter som metode for læring og lager gode læringssituasjoner med utgangspunkt i barnas interesser.
 • Gjennom all lek og aktivitet i barnehagen lærer barnet selv om det ikk er tilsiktet. Hvis vi fokuserer på lek så skjer det læring, men hvis vi fokuserer på læring, kan det gå på bekostning av tid og rom til lek.
 • Læring er en aktiv prosess. man lærer fordi man har lyst, men det man lærer eller erfarer kan også være negativt eller vondt. Det er derfor viktig at personalet er observant og nær, også når de ikke er deltagende i aktiviteten eller leken.
 • Kunnskap fester seg i større grad når flere sanser er i sving i læringssituasjonen.
 • Kunnskap beriker livet og leken for barnet. Personalet skal tenke på den læring de går aktivt inn for å gi som introduksjon og inspirasjon for videre undring. Utforsking og fordypning kan enten skje videre med personalet eller alene i egen lek.
 • Barn er vitebegjærlig og har lærelyst, og i barnehagen skal dette stimuleres. Undring er begynnelsen på større innsikt.
 • Utfordringer som er tilpasset barnets evner og forutsetninger gir mestringsfølelse og positiv utvikling.
 • Personalet skal undre seg med barna, men også lære dem noe om kunnskapskilder og vise at det er gøy med kunnskap.
 • Barn lærer hele tiden i møte med verden, andre mennesker og seg selv. Erfaringsbasert kunnskap inngår i danningsprosessen.

Syn på danning

 • Danning er det du sitter igjen med når du har glemt hva du har lært. Det som sitter igjen i ryggmargen og som du har gjort til ditt eget. Det som har blitt ditt fundament av holdninger og verdier.
 • Danning er en livslang prosess i møte med det ukjente i verden og i andre mennesker. Hvem og hva barnet møter og har en relasjon til, har derfor stor betydning for dets danningsprosess.
 • Personalet skal være gode rollemodeller, og vi satser på forbildebasert læring. Barna gjør det vi gjør og ikke nødvendigvis det vi sier de skal gjøre.
 • Barna møter verden med nysgjerrighet, de undrer seg og forsøker å skape mening. Dette refleksjonsarbeidet fører til kunnskap og erkjennelse. Personal med gode holdninger som møter barnet i sin undring bidrar til barnas egen erkjennelse.
 • I danningsprosessen skal personalet bidra til at barnet utvikler kritisk tenkning og etisk vurderingsevne. Å utvikle seg som modig, selvstendig og etterhvert ansvarlig deltager i det demokratiske fellesskap, er en del av dette. Men vel så viktig er det å utvikle en sterk positiv selvoppfatning og troen på seg selv. På den måten vil barna kunne yte motstand, utvikle handlingskompetanse og bidra til endringer. Dette krever et personale som vet når ros, støtte, utfordring og veiledning trengs, og som tar etter hvert enkelt barn oppleve at deres meninger betyr noe.
 • Danning gir livsmestring.