I Leangen Kulturbarnehage vil barna oppleve naturlig progresjon ved at innsikt i barnas interesser, forutsetninger og behov sammen med målsetninger i RP, danner grunnlaget for daglig samspill, spontane og planlagte aktiviteter. 

Mål: I løpet av sin tid i barnehagen skal barna ha opplevelser, erfaringer, lærdom og gode minner knyttet til alle målsetninger i RP.

•Vårt arbeid er progressivt fordi personalet kontinuerlig tilpasser fokus i arbeidet til det enkelte barnets forutsetninger, evner og interesser. Når vi er fokusert i arbeidet og følger barnas utvikling, kan nye pedagogiske muligheter åpne seg og kan gripes. Dette er ikke bare knyttet til læring, men til opplevelser av omsorg, lek, danning og medvirkning.

•Alt vi gjør bygger på det vi har gjort tidligere. Planlagte aktiviteter, daglig samspill og lek, har utspring fra kontinuerlige evalueringer og refleksjonsarbeid. For å vite hvor vi skal må vi kjenne til barnets ståsted. Personalet utvikler ukeplaner, planer for fagdager, prosjektplaner for lengre prosjekter som alle bygger på denne tankegangen. 

•For å sikre dette arbeidet har hver jevnaldringsgruppe sine ansvarlige pedagoger og assistenter.  Hver avdeling har også en pedagogisk leder. 

•Personalet skal ha god kompetanse innenfor omsorg, lek, læring og danning og fremme dette på best mulig måte.

•Personalets kjennskap og forståelse for innholdet i RP gjør at de er i stand til å sette intensjonene i den ut i praksis.

•Tema som hvert år går igjen i alle grupper, med forskjellig tilnærming, er nedfelt i vår  plan #heltnormal. Det handler om selvbevissthet, god selvfølelse, om egne og andres behov og vennskap. Barna skal få kroppsbevissthet og kunnskap for å beskytte seg selv og bidra til at andre har det bra. De eldste barna skal kunne oppdage tegn på mobbing og vite hvordan de kan handle for å hjelpe.