Med fortiden inn i fremtiden

Da barnehagene stengte 12. mars 2020 benyttet vi tiden til å sette oss inn i trygghetssirkelen, et sammenhengende rammeverk for forståelsen av barns utforsknings- og tilknytningssystemer (i boka «se barnet innenfra»). I barnehageåret 2020-2021 fortsatte vi felles faglige fordypning og benyttet kunnskapen til utvikling av vår praksis gjennom utviklingsprosjektet «Trygghetssirkelen som et fundament for et godt psykososialt miljø».

Refleksjon og diskusjon med utgangspunkt i film og fortellinger fra levd praksis har fått flere effekter: Det har skjerpet vårt observerende blikk slik at vi lettere ser behovet bak følelsen som barnets adferd springer ut fra. Vi har fått verdifull øving i å se oss selv utenfra slik at vi bedre forstår våre egne reaksjonsmønstre og hvordan vi oppleves av andre. Sammen har dette bidratt positivt til hvordan vi arbeider med barns trygghet, utforskning, lek, samspill og omsorgsbehov. Det har også gitt oss økt kontroll og handlingskompetanse i vanskelige og stressede situasjoner. Tanker fra prosjektet virker nå inn på hva og hvordan vi planlegger. Til tross for at, eller kanskje heller fordi, vi har kommet så langt kjenner vi at det fremdeles er mye mer vi vil utforske innenfor tematikken.

Samtidig med arbeidet med utviklingsprosjektet fikk vi en viktig endring i barnehageloven med et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Sammen med vår egen plan #helt normal så vi at en pedagogikk forankret i trygghetssirkelens tankesett bidrar sterkt til å sikre dette. Etter en samlet vurdering har vi bestemt å videreføre store deler av fjorårets prosjekt. Vi brukte da en del tid på å etablere et felles faglig fundament og fikk god øving i å overføre dette til levd liv.

I år kan vi derfor vie fullt fokus til å gå systematisk til verk for å danne en solid bro mellom teori og praksis. Dette vil styrke vårt arbeid for et godt psykososialt miljø for alle barn i barnehagen og ytterligere sikre at barns utforskningog tilknytningsbehov blir møtt av et personalet i kontinuerlig faglig friksjon og bevegelse.