Med fortiden inn i fremtiden

Barnehageåret 2018 – 2019 optimaliserte vi barnehagens fysiske rom slik at de skal hjelpe oss å imøtekomme de krav rammeplanen for barnehager (forskrift til barnehageloven) stiller til barnehagene for et godt aktivitets- og utviklingsmiljø. Barnehageåret 2019 – 2020 var barnehagens utviklingsprosjekt personalets roller som observatører, tilretteleggere, veiledere, støttespillere og lekekamerater i de ulike rommene.

Vi jobber med store barnegrupper i barnehagen, og disse gruppene består av unike individ. Det er personalets ansvar og se behov og evner hos hver enkelt og samtidig sørge for god gruppedynamikk. De siste månedene av barnehageåret 2019 – 2020 krevde en veldig stram organisering av barnehagen p.g.a koronapandemien. Det var en krevende omstilling, men som også gå oss positive erfaringer. Faste små barnegrupper og få ansatte ga ekstra ro og trygghet for mange. Det ble forutsigbart og oversiktlig, og personalet fikk god og tett kontakt med hvert av «sine» barn. Det ble lettere og fange opp nyanser i følelser og uttrykk som ga oss økt kunnskap om behov og interesser hos den enkelte og det ga oss økt kunnskap om hvordan gruppedynamikk oppstår og utvikler seg. Vi kunne lettere se hva som ga trivsel i leken for den enkelte. Spesielt de yngste barnas stille utforsking for seg selv ble ekstra synlig i denne perioden. Vi ønsker å nyttiggjøre oss denne kunnskapen og erfaringene og drar det med oss inn i årets utviklingsprosjekt.

Årets utviklingsprosjekt skal fremme et godt psykososialt miljø for den enkelte. Vi skal utvide vår kunnskap om og erfaring med «Trygghetssirkelen». trygghetssirkelen bygger på mange års forskning omkring tilknytning, og viser hvordan de grunnleggende behovene henger sammen hos et barn. barnets følelsesmessige og sosiale evner utvikles positivt ved at barnet får knyttet seg til stabile voksne som reagerer sensitivt på dets behov.

Helsedirektoratets veileder om miljø og helse i barnehagen sier mye om barnehagens ansvar for å fremme trivsel og gode psykososiale forhold. En god psykososial helse forbindes med opplevelser av trygghet, mestring, nærhet og livsglede, og det er i dette arbeidet vi skal ta i bruk «Trygghetssirkelen» (les mer under Utviklingsprosjektet 2020-2021)

Årets hovedmål:

-Alle ansatte skal få god kunnskap om trygghetssirkelen og bli kyndige bruker av den.